Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Detta text nedan gäller för Norlandia Care och dess dotterbolag. För vår policy angående Norlandia Förskolor se denna sida.

Grundläggande principer

Norlandia Care och dess dotterbolag förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter. Norlandia ansvarar för att utbilda alla verksamhetschefer under en heldag samt all vårdpersonal har informerats om hur vi arbetar med dataskyddsförordningen.

Vad är dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är en ny EU-förordning som från och med 25 maj 2018 ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Nya dataskyddsförordningen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) syftar till att stärka EU-medborgarnas rättigheter hur företag, myndigheter och föreningar hanterar och skyddar personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller alla EES- och EU- länder inklusive Norge och Island. För att läsa mer om dataskyddsförordningen hänvisar vi till www.datainspektionen.se

Personuppgiftsansvarig

Det är verksamheten som hanterar personuppgifterna som betraktas som personuppgiftsansvarig.

Behandling av personuppgifter:

  1. Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster
  2. Vi behandlar uppgifter om våra leverantörer, boende och andra kunder i syfte att fullgöra avtal. Vi behöver kunna identifiera våra kunder och leverantörer, hantera beställningar, fakturor och betalningar. Vi måste även bokföra och redovisa skatt enligt gällande lagstiftning.
  3. Rättslig grund för behandling är avtal, rättsliga förpliktelser samt intresseavvägning.

Personuppgiftsbiträden

Norlandia Care använder personuppgiftsbiträden för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för organisationens räkning. I sådana fall ingår vi avtal med dessa personuppgiftsbiträden för att garantera IT- och informationssäkerheten på varje nivå av hanteringen och behandlingen av uppgifterna.

Exempel på några av våra viktigaste leverantörer som hanterar personuppgifter åt Norlandia Care:

Norlandia Health and Care Group Services AB: Ansvar för fakturering, redovisning och lönetjänster samt är leverantör av dataskyddsombudstjänster

Microsoft: Vi hanterar Sharepoint och Office 365 tjänster från Microsoft. All lagring sker inom EU.

Ikomm AS: Ansvar för applikationsservrar. All Behandling sker inom EU/EES området.

IT Omsorg: Ansvar för drift av journalsystemet i Norlandia Care.

Journalsystem

Norlandia Care har olika journalsystem, dels kommunernas egna samt eget journalsystem. Vilket system som används är reglerat i avtal med uppdragsgivare. Verksamheten får uppgifter om dig som boende från kommunen, vilka innehåller personuppgifter som krävs för placering, fakturering och journalföring.

Vi hanterar uppgifterna på ett säkert sätt utifrån varje syfte och sparar inte uppgifterna längre än nödvändigt. Gallring av journal sker enligt gällande lagstiftning.

Social medier

Inom Norlandia Care används sociala medier för att informera om planerade och genomförda aktiviteter. Vi tar endast gruppbilder där alla ni som boende har givit samtycke.

Syfte Vilka personuppgifter hanteras? Lagringstid Laglig grund

Facebook och Instagram

Bilder Max månader från publiceringsdatum Samtycke
TV i entré Bilder Max månader från publiceringsdatum Samtycke
Blogg Bilder Max månader från publiceringsdatum

Samtycke

 

Anhöriginformation

Norlandia Care registrerar namn, adress, e-post och telefonnummer till dina närmaste anhöriga som du uppger. Syftet med registreringen är att verksamheten ska kunna delge dina anhöriga informationer i form av bland annat nyhetsbrev samt kunna ta kontakt ifall något inträffar. Personuppgifterna sparas i din journal.

Dina rättigheter där vi behandlar dina personuppgifter:

Du har rätt att kräva insyn, ändring och radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätt att kräva begränsad behandling, rätta fel och veta vilka uppgifter vi har lagrat om dig. Det är inte möjligt att radera information där Norlandia Care och dotterbolag har en rättslig förpliktelse att behandla information. Det kan handla om bokföringslagen som ger oss rätt att lagra faktureringsunderlag. För att få ut information måste du skriftligen kontakta Norlandia Cares dataskyddsombud på e-post dataskyddsombud@norlandia.com. Dataskyddsombudet kommer kräva att du kan identifiera dig för att information ska kunna lämnas ut. Detta för att undvika att någon utger sig för att vara någon annan. Förfrågan kommer att behandlas så fort som möjligt, men senast inom 30 dagar.

Klagomål

Anser du att Norlandia Care inte behandlar dina uppgifter enligt beskrivningen här eller på andra sätt bryter mot dataskyddsförordningen, då har du rätt att klaga till Datainspektionen. Se mer information på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Ändringar

Om det skulle ske ändringar av våra tjänster eller lagändringar om hur vi behandlar dina personuppgifter kan det medföra förändringar i dokumentet. Om vi har din e-post kommer vi att skicka ut förändringar, annars kommer du att bli informerad via vår hemsida.